Umetnostna zgodovina

Na Gimnaziji Moste pri pouku umetnostne zgodovine dijakom predstavimo zgodovino idej in družbenih dogajanj, izraženih v likovni umetnosti. Na pregleden in razumljiv način dijaka seznanimo z enim najpomembnejših izrazov človekove ustvarjalnosti. Predmet oriše razvojno pot likovne umetnosti od prazgodovine do sodobnega trenutka, njen pomen in vpliv ter pri dijaku razvija kritičen odnos do likovnih stvaritev in oblikuje njegov čut za estetiko.

Predmet umetnostna zgodovina dijaka usposablja za samostojno analizo likovnih del in ga spodbuja v iskanje povezav tako z vzporednimi umetnostnimi pojavi (v književnosti, glasbi, gledališču, filmu itd.) kot z različnimi področji znanosti. Dijaka želimo vpeljati v dejavno doživljanje umetniških del, likovno izraženih idej, občutij in spoznanj, s čimer prispevamo k njegovemu osebnemu zorenju in celoviti, humanistični vzgoji.

Predmet pri dijaku razvija estetsko občutljivost, vpliva na njegovo kulturno razgledanost, osebnostno in čustveno rast ter mu hkrati omogoča pridobivanje tistega znanja, ki ga potrebuje za študij in nadaljnje življenje.

V učnem programu obravnavamo umetnost renesanse, baroka in rokokoja na Slovenskem in v Evropi, kasneje pa tudi umetnost 19. in 20. stoletja na Slovenskem in v svetu (Evropa in ZDA). Pri tem uporabljamo različne aktivne oblike in metode dela, kot so elektronske predstavitve, projektne oblike učenja, seminarske naloge, fotografiranje umetnin izbranega obdobja in priprava razstav s tem gradivom, ogled aktualnih razstav in umetnostnozgodovinske ekskurzije.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
/ 1 ura/teden
(izbirno, kombinirano z Likovnim snovanjem)
2 uri/teden
(izbirno kombinirano z Likovnim snovanjem )
4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

IRENA ŠTERMAN

magistrica umetnostne zgodovine in diplomirana komparativistka
na Gimnaziji Moste od leta 1992

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
 • Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
Projekti in aktivnosti
 • članica razvojnega tima za projekt Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah – preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom (2010/2011 do 2014)
 • sodelovanje v projektu Učenje učenja (od 2011)
 • koordinatorica projekta Comenius (2012 do 2014)
 • koordinatorica projekta World in Classroom
Reference
 • recenzentka maturitetnega kataloga za umetnostno zgodovino (2012, 2014 in 2016)
 • recenzentka učbenika Umetnost na maturi
 • dolgoletna mentorica za umetnostno zgodovino na ljubljanski Univerzi za tretje življenjsko obdobje
Prosti čas
 • potovanja po Sloveniji in tujini
 • branje
 • igranje klavirja

 

Ti je všeč Umetnostna zgodovina?

DELI