Statusi dijakov

Statusi in prilagajanje šolskih obveznosti

Na Gimnaziji Moste lahko dijaki zaprosijo za naslednje statuse:

  • status umetnika (status dijaka, ki se vzporedno izobražuje): dijak, ki se hkrati izobražuje v več izobraževalnih programih ali se šola tudi na drugi šoli, izjemoma tudi tisti, ki intenzivno sodeluje na kakšnem drugem umetniškem področju,
  • status dijaka vrhunskega športnika: dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
  • status dijaka perspektivnega športnika: dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez,
  • status raziskovalca oziroma tekmovalca v različnih znanjih: dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali dijak, ki zastopa šolo na športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah, v tekočem šolskem letu pripravlja raziskovalno nalogo itd.

Dijak, ki ne stanuje v Ljubljani in ima slabe prometne povezave, pa lahko zaprosi za opravičevanje zamujanja prvih ur pouka oziroma za predčasni odhod od pouka. Dijak ima status vozača.

 

PRIDI ZRAVEN!