Matematika

Na Gimnaziji Moste dijaki razvijajo sposobnosti za reševanje zahtevnih matematičnih problemov, samostojno razmišljanje in logično sklepanje. Učijo se svoje miselne procese jasno razložiti s pomočjo natančnega izražanja in pri tem ustrezno uporabljati sodobne tehnologije.

Matematika je znanost in umetnost, je rezultat radovednosti in ustvarjalnosti človeškega uma. Srečujemo jo na večini področij človekovega življenja in ustvarjanja, je namreč pomembna podpora naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim.

Z razvojem informacijsko-komunikacijske družbe je vedno manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov. Vedno pomembnejši pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter zmožnost reševanja problemov.

Matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov na gimnaziji. Pri pouku si dijak oblikuje osnovne matematične pojme in strukture, kritično mišljenje, miselne procese, formalna znanja in spozna praktično uporabnost matematike.

Osnovno vodilo matematičnega mišljenja je izpeljevanje sklepov na podlagi vzročno-posledičnih povezav z upoštevanjem pravil logike. Pouk matematike vzpodbuja tudi smiselno uporabo neformalnih oblik mišljenja, kot je na primer intuicija, zato matematika ni le zbirka navodil, s katerimi rešimo zastavljene naloge.

Za dijake v gimnazijskem izobraževanju je pomembno dvoje: pridobljena matematična znanja in zmožnosti, ki jih razvijejo, naj jim nudijo stabilno oporo pri mišljenju in odločanju v vsakdanjih življenjskih situacijah ter pri učenju ostalih srednješolskih predmetov; pomembno pa je, da jim nudijo tudi temeljno znanje za nadaljnje izobraževanje.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
4 ure/teden 4 ure/teden 5 ur/teden 5 ur/teden

 

Učitelji

ŠPELA BOGOLIN

profesorica matematike
na Gimnaziji Moste od leta 1995

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • Šola za ravnatelje
 • okoliške osnovne šole
 • mediji
 • sindikat
 • fakultete
Projekti in aktivnosti
 • vodja tima za samoevalvacijo (od 2008)
 • vodenje sindikata (od 2007)
 • vodenje filmskega (2007) in gledališkega krožka (2004-2008)
 • organizacija fotografiranja in koordinatorstvo knjige maturantov (od leta 2006)
 • predstavljanje gimnazije po osnovnih šolah (2012-2014)
 • priprava igranih delov programov na prireditvah za informativni dan in projektni teden (2010-2013)
 • organizacija popoldneva poklicev in fakultet (sodelovanje z nekdanjimi dijaki gimnazije) (od 2012)
 • članstvo v uredniškem odboru publikacije ob 100 obletnici šole (2014)
 • kontaktiranje z mediji (od 2013)
 • pridobivanje sponzorskih sredstev (od 2014)
 • mentorica pripravnici (2014)
 • predsednica sveta (en mandat, članica sveta 2 mandata)
 • koordinatorstvo dejavnosti na šoli (od 2015)
Reference
 • zunanja ocenjevalka na maturi (od leta 2000)
 • recenzentka »Geometrija priročnik za gimnazije in druge srednje šole« avtorja Marijana Prosena (založba Jutro 2002)
 • soavtorica referata »Uvajanje modela samoevalvacije KVIZ na Gimnaziji Moste« (2011)
Prosti čas
 • družina
 • hribi (pohodništvo, plezanje, fotografija)
 • gledališče in knjige (ogledi predstav, branje vsakovrstne literature in pisanje poezije)

 

LOVRO DRETNIK

profesor matematike, specialist
na Gimnaziji Moste od leta 2009

Sodelovanje z inštitucijami
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Zavod RS za šolstvo
 • Šola za ravnatelje
 • BB izobraževanje
Projekti in aktivnosti
 • promocija Gimnazije Moste po osnovnih šolah (od 2012)
 • samoevalvacija
 • učenje učenja
Reference
 • zunanji ocenjevalec na maturi
 • tajnik državne predmetne komisije za poklicno maturo za matematiko
 • DMFA, predsednik državne tekmovalne komisije za tekmovanje srednješolcev v znanju matematike
 • predavatelj na študijskih skupinah in seminarjih o matematiki na Zavodu RS za šolstvo
 • Šola za ravnatelje, predavatelj na znanstvenih posvetih Vodenje v vzgoji in izobraževanju
 • BB izobraževanje, višji predavatelj na višji in visoki šoli
 • predavatelj na mnogih drugih državnih in mednarodnih konferencah
Prosti čas
 • šport: fitnes, tek, smučanje, tenis, odbojka…
 • potovanja
 • domači ljubljenček angleški buldog Okin

 

ALENKA KOLENC

profesorica matematike
na Gimnaziji Moste od leta 2003

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Pedagoški inštitut
Projekti in aktivnosti
 • mentorstvo četrtošolcem za maturantski ples (2005 – 2015)
 • ESS projekt Posodobitev gimnazijskih programov (članica ŠRT, 2008 – 2014)
 • šolska koordinatorica mednarodnega projekta TIMSS Advanced (2014, 2015)
 • članica ekipe za prvo pomoč (od 2015)
Reference
 • prevod dela Dragoslava Hercega Matematične formule (2004)
 • zunanja ocenjevalka na maturi
 • pridobljen naziv bolničar (2015)
Prosti čas
 • aerobika
 • smučanje
 • pohodništvo

 

MARJETKA SERTIĆ

profesorica matematike
na Gimnaziji Moste od leta 2006

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ
Projekti in aktivnosti
 • samoevalvacija
 • učenje učenja
 • vodja Zdrave šole
 • dopolnilni pouk
 • priprave na tekmovanja
Reference
 • zunanja ocenjevalka na maturi (od leta 2000)
Prosti čas
 • branje
 • vrtnarjenje
 • sproščanje v naravi z vzgojo sadik

 

Ti je všeč Matematika?

DELI