Slovenščina

Dijaki z branjem različnih besedil, razmišljanjem o prebranem, izražanjem in izmenjavo mnenj ter s pisanjem o prebranem razvijajo in poglabljajo kulturno in medkulturno zmožnost. Sistematično spoznavajo zakonitosti slovenskega knjižnega jezika in njegovo zgodovino, s čimer razvijajo zavest o pomenu materinščine na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja. Znajo izraziti svoje mnenje in ga utemeljiti, poslušati sogovornika, sposobni so tvoriti in razumeti raznovrstna besedila. Pri slovenščini organiziramo različne dejavnosti, v katere se vključujejo dijaki, ki jih zanimajo različna kulturna področja, spoznavamo različne kulture v vsej njihovi prepletenosti in edinstvenosti. 

Dijaki postopoma z obravnavo različnih besedil (umetnostnih in neumetnostnih) razvijajo zavest o jeziku, narodu in državi. Razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja različnih besedil. Pri književnem pouku v gimnaziji »vzgajamo« kultiviranega bralca, ki bo znal ločiti med visoko in trivialno književnostjo ter presoditi, ali ga je prebrano besedilo prepričalo. Pomembni cilji so tudi razvijanje bralne kulture, povezovanje s širšo kulturo, kritičen odziv na prebrano ter poznavanje tako literarne zgodovine kot literarne teorije. Besedila berejo razmišljujoče in kritično, jih razčlenjujejo, vrednotijo, aktualizirajo, hkrati pa se preizkušajo tudi v (po)ustvarjalnem pisanju, s čimer poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja. Pri jezikovnem pouku ozaveščajo vlogo in pomen slovenskega jezika v RS, zamejstvu in izseljenstvu ter znotraj Evropske unije, postopoma spoznavajo pravorečne, pravopisne, oblikoslovne, skladenjske in druge zakonitosti slovenskega knjižnega jezika in jih znajo uporabiti tako pri tvorbi različnih besedil kot pri govornem izražanju. Poznavanje jezikovnih pravil in znanje o oblikovanosti besedila jim omogočata, da znajo tvoriti razumljiva, ustrezna in jezikovno pravilna besedila. Zavedajo se pomena dobrega govornega nastopanja v življenju, zato to veščino razvijajo v različnih govornih situacijah tako pri obravnavi nove snovi, pri delu v parih ali v skupinah kot tudi pri vnaprej pripravljenih govornih nastopih. Dijaki se zavedajo pomena slovenščine kot temeljne prvine njihove državljanske identitete.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
4 ure/teden 4 ure/teden 4 ure/teden 5 ur/teden

 

Učitelji

ERIKA BOŽIČ

profesorica slovenskega jezika in književnosti
na Gimnaziji Moste od leta 2000

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
 • Jezikovna šola ICM (poučevanje slovenščine za tujce)
Projekti in aktivnosti
 • zunanja ocenjevalka na splošni maturi (2005–2015)
 • ESS projekt Posodobitev gimnazijskih programov, članica Šolskega razvojnega tima
  (2008–2010)
 • mentorica dijaške skupnosti (2005–2013)
 • organizacija sejma rabljenih učbenikov (2007–2011)
 • mentorstvo dijakom za tekmovanje za Cankarjevo priznanje (2004–2015)
 • delo v ocenjevalni komisiji tekmovanja za Cankarjevo priznanje (šolsko in regijsko)
 • organizacija dobrodelnih novoletnih prireditev na šoli (2009–2011)
 • članica tima za promocijo šole (2015)
 • vključenost v različne šolske projekte (Učenje učenja, Samoevalvacija …)
Reference
 • urednica zbornika Zaloška 49 – že 100 let hram učenosti ob 100-letnici stavbe na Zaloški, 2014
 • lektoriranje za različna podjetja in posameznike
Prosti čas
 • branje
 • kaligrafija
 • potovanja

 

KATJA VIDMAR

profesorica slovenščine in splošna jezikoslovka
na Gimnaziji Moste od leta 1999

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Filozofska fakulteta v Ljubljani
 • Mediji
 • Športna društva, gledališča, dobrodelne organizacije
Projekti in aktivnosti
 • vodenje plesnega krožka (od 2010)
 • vodenje šolske glasbene skupine (od 2012)
 • predstavljanje gimnazije po okoliških šolah (od 2015)
 • priprava kulturnega dela prireditev za Pomladni dan (2014), Informativne dneve (2012, 2013), Informative (2009, 2010, 2011, 2016), Dan državnosti, Dan samostojnosti, kulturni praznik (2014, 2013), novoletno zaključno prireditev z dobrodelnim namenom pod okriljem Zveze prijateljev mladine (2013) , projektni teden (od 2000)
 • priprava 100-obletnice šole (2014
 • priprava predstave za Dan odprtih vrat (2011, 2014)
 • mentorstvo pripravnici (2006)
 • priprava in izdaja šolskega časopisa Moščanček (2007/2008)
 • priprava in izvedba učne ure za tuje dijake v okviru mednarodnega projekta Comenius (2013/2014)
 • pomoč pri izvedbi literarnega večera (2014)
 • priprava in izvedba natečaja Konski (2016)
 • priprava in izvedba plesnega natečaja Plesalnica (2016)
 • priprava in izvedba glasbeno-plesnega mjuzikla KLAS (2012)
 • dobrodelna predstava Ženska (2008–2010)
 • priprava in izvedba kulturnega programa na mednarodni konferenci Eduvision (2011)
 • priprava in izvedba kulturnega programa na mednarodni konferenci Sirikt (2009)
 • izvedba okrogle mize o nasilju nad ženskami v okviru dobrodelne plesne predstave Ženska (2009)
Reference
 • soavtorica i-učbenikov za slovenščino za 8. in 9. razred
 • vaditeljica športne rekreacije in zdrave vadbe
Prosti čas
 • šport: ples, plavanje
 • kultura: glasba, gledališče, literatura
 • potovanja in fotografija

 

KRISTINA HOČEVAR

profesorica slovenščine in splošna jezikoslovka
na Gimnaziji Moste od leta 2008

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo, Španski borci, LUD Literatura, ŠKUC
Projekti in aktivnosti
 • Literarno-likovni list Pakajčepišem (2010), nagrada za najboljše srednješolsko glasilo v Sloveniji 2014
 • humanistični krožek (od 2011)
 • mentorica dijakom za literarna zunajšolska tekmovanja, natečaje in nastope (Župačičeva frulica 2010, 2012, KGD Reciklaža 2013, Mlade rime 2014, 2015, Natečaj za najboljši haiku – Gimnazija Vič, 2015, Mala Veronika 2016…)
 • organizacija literarnih gostovanj z Majo Vidmar, Aljo Adam, Suzano Tratnik (2013, 2014)
 • soorganizacija literarnega dogodka PRIDI BRAT, NE SE BAT ljubljanskih gimnazij na Gimnaziji Moste (2014)
 • soorganizacija srednješolskega literarnega natečaja KONSKI 2016 za najboljšo konstruktivistično pesem
 • priprava dijakov na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, sodelovanje pri izvedbi in ocenjevanju pri šolskem tekmovanju in pri ocenjevanju na področnem ocenjevanju
 • moderiranje pogovorov z gosti v zvezi z maturitetnim sklopom za esej (Barbara Hieng Samobor, Goran Vojnović)
Reference
 • avtorica petih pesniških zbirk, pesmi prevedene v 12 jezikov
 • nagrada Zlata ptica 2009
 • Jenkova nagrada 2013
 • udeleženka mednarodnih pesniških festivalov in pesniško-prevajalskih delavnic
 • prevajanje kratke proze in poezije iz angleščine
 • lektoriranje prevodnega leposlovja in priročnikov za ranljive skupine
 • moderiranje literarnih dogodkov
 • sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju človekovih pravic (Škuc LL)
 • kulturna ambasadorka za dijake (sodelovanje s Španskimi borci)

 

MARJANA JUS

profesorica slovenščine
na Gimnaziji Moste od leta 2005

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
 • Mladinska knjiga
 • Založba Obzorja
Projekti in aktivnosti
 • priprava dijakov na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, sodelovanje pri izvedbi šolskega tekmovanja
 • mentorstvo študentki na enotedenski pedagoški praksi (2007)
 • sodelovanje na Festivalu kreativnosti in ustvarjalnosti pri učenju (2008)
 • vodenje dejavnosti v času projektnega tedna: G. Vojnović: Čefurji raus! (2008), J. Austen: Prevzetnost in pristranost (2011), A. Blatnik: Zakon želje (2012)
 • priprava proslave ob 8. februarju in sodelovanje pri drugih kulturnih dejavnostih
 • priprava in izvedba literarno-glasbene prireditve Moja pomlad (2014) v sodelovanju z M. Jakša Jurkovič
 • priprava in izvedba literarno-glasbene prireditve Romanje po pesniških imaginarnih podobah (2015) v sodelovanju z M. Jakša Jurkovič
 • lektoriranje in izboljšave raznovrstnih besedil zaposlenih in dijakov šole
 • sodelovanje pri organizaciji gledaliških predstav
 • vodenje aktiva za slovenščino
 • članica tima za kakovost
 • članica tima za promocijo šole
Reference
 • sodelovanje z Državnim izpitnim centrom kot zunanja ocenjevalka na splošni maturi (od 2006)
 • članica Državne komisije za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (od 2007 naprej)
 • avtorica strokovnega priročnika Mali šolski leksikon slovenskega jezika (2012)
 • sodelovanje pri evalvaciji učbenika Slovenščina 4, Z besedo do besede (2009) in pri evalvaciji učbeniškega kompleta Slovenščina 1, Z besedo do besede (2014)
 • recenzentka delovnega zvezka Vadnica književnosti 1 T. Jelenko in več učbenikov (T. Jelenko: Književnost v temah, B. Erhartič, T. Jelenko: Književnost skozi čas 2, T. Jelenko: Književnost skozi čas 3, T. Jelenko in B. Erhartič: Književnost skozi čas 4, J. Vogel idr.: Slovenščina 3, Z besedo do besede, J. Vogel idr.: Slovenščina 4, Z besedo do besede)
  lektorica učbenikov (Slovenščina 3, Z besedo do besede, Slovenščina 4, Z besedo do besede), priročnika Književnost na ustni maturi J. Perko in M. Hodak ter drugih del
 • opravljen tečaj za mentorje programa MEPI (2007)
 • sodelovanje z ZRSŠ v enoletnem razvojno-raziskovalnem delu pri tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (2006–2007)
 • vodenje delavnice na seminarju za Cankarjevo tekmovanje na Vrhniki (2006)
 • objava strokovnega članka v Slovenščini v šoli (2003)
 • predavanje Moje izkušnje pri pisanju šolske kronike na seminarju Od šolske kronike do zgodovine moje šole v Slovenskem šolskem muzeju (2002 in 2004)
Prosti čas
 • tek
 • pohodništvo
 • branje zanimivih knjig

NATALIJA KNOL

profesorica slovenščine in sociologije
na Gimnaziji Moste od leta 1991

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Slavistično društvo Slovenije
 • Gimnazija Vič
Projekti in aktivnosti
 • priprave na Cankarjevo priznanje (organizacija taborov)
 • projektni tedni (kreativno pisanje, glasbena delavnica, film)
 • Informativni dan (2008)
 • tečaj slovenščine (2015, 2016)
 • srednješolski natečaj za najboljši haiku (2009, 2016)
 • filmski krožek (2016)
 • samoevalvacija
 • Učenje učenja
Reference
 • Ministrstvo za šolstvo in šport (Festival kreativnosti in ustvarjalnosti pri učenju, 2008)
Projekti in aktivnosti
 • branje
 • tek
 • vrtnarjenje

Ti je všeč Slovenščina?

DELI