Fizika

Na Gimnaziji Moste dijaki pridobijo temeljna fizikalna znanja, pomembna za študij vseh naravoslovnih in tehničnih ved. Njihovo sposobnost za preučevanje naravnih pojavov razvijamo tako, da osvojijo jezik in metode, ki jih uporabljamo pri preučevanju fizikalnih pojavov, ter da se seznanijo z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki povzemajo naše vedenje o materialnem svetu. Dijakom pomagamo razviti veščine za sistematični pristop k problemom, jasnost izražanja, natančnost merjenja, objektivnost raziskovanja in logično doslednost. Vse to je pomemben temelj za njihovo nadaljnje raziskovanje.

Fizika v gimnaziji obravnava osnove klasičnih področij fizike, kot so mehanika, termodinamika, nihanje, valovanje, elektromagnetizem in astronomija, moderna fizika pa nastopi zlasti v okviru poglavij Atom in Jedro, ki se stikata s posebno teorijo relativnosti ter kvantno mehaniko.

Dijake poučujemo v duhu jasnosti in natančnosti, saj je fizika eksaktna veda, opira se namreč na merjenje količin, njen jezik pa je matematika.

Dijaki se učijo natančno opazovati, zapisovati rezultate opazovanj, analizirati pojave in procese, kompleksno razmišljati in reševati probleme. Poseben poudarek dajemo eksperimentalnemu delu, in sicer tako pri poučevanju kot pri laboratorijskih vajah. Dijaki se učijo temeljnih eksperimentalnih veščin, kar pomeni, da znajo pravilno uporabiti glavne fizikalne merilne naprave, znajo načrtovati preproste poskuse in jih tudi samostojno izvesti, učijo se zapisovati rezultate meritev, jih ustrezno predstaviti ter analizirati. Pri tem uporabljajo tudi sodobne tehnološke pripomočke in merilne naprave: od računalniških vmesnikov z velikim naborom senzorjev do programskih orodij za delo s podatki.

Pri pouku se dijaki seznanijo z vplivom, ki ga imajo odkritja v fiziki na razvoj tehnologije in na splošne predstave o materialnem svetu. Spoznajo fizikalne zakonitosti delovanja strojev in naprav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Pouk fizike ima poudarek na razumevanju in vrednotenju sodobnih dosežkov znanosti in tehnologije, dijake spodbuja k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju in jim daje priložnost, da si pridobijo znanja, razumevanje, vrednote in spretnosti, ki so v sodobni tehnološki družbi potrebne vsakemu izobraženemu posamezniku. Fizika sodi med ključne predmete, ki vplivajo na razvoj dijakove objektivne misli in kritične presoje.

Ker pa dijaška radovednost ne pozna meja in je včasih pouk premalo, dijakom omogočamo široke možnosti, da si izzive lahko poiščejo tudi sami v tehnično-raziskovalni dejavnosti.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

ALEŠ RAZINGER

profesor fizike, doktor elektrotehnike
na Gimnaziji Moste od leta 2006

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Zavod 404
 • Rdeči križ
 • Zavod za transfuzijsko medicino
Projekti in aktivnosti
 • sodelovanje pri organizaciji astronomskih večerov (2010 – 2012)
 • organizacija krvodajalske akcije (od 2012)
 • sodelovanje pri organizaciji Osnove programiranja (Python, Javascript, 2011)
 • sodelovanje pri organizaciji Osnove spletnih jezikov (HTML, CSS, 2011)
 • OS Ubuntu (delo z ukazno vrstico, odprtokodno programje, 2012)
 • sodelovanje pri izvedbi astronomske delavnice Opazovanje sonca na OŠ Sodražica (2013)
 • izvedba fizikalnega dela Naravoslovnih dni za osnovnošolce (od 2013)
 • priprave na tekmovanje za Stefanovo priznanje (2014 , 2015)
 • organizacija regijskega tekmovanja iz fizike (2014)
 • sodelovanje z Zavodom 404 (projekt TRIBOT) (2014, 2015)
 • dijaška ekipa prve pomoči (2015)
 • sodelovanje pri projektu 3D tisk (2015)
Reference
 • zunanji ocenjevalec na maturi
 • digitaliziranje slikovnega gradiva in urejanje besedila zbirk nalog Vaje iz fizike 1 ter Vaje iz fizike 2 (založba Fakultete za elektrotehniko, 2004)
 • predstavitev plakata na Regionalnem srečanju biofizikov (Zreče 2005)
 • asistent pri predmetu Fizika 1 na UL-FE (2007)

 

MATEJA ERJAVEC

profesorica fizike
na Gimnaziji Moste od leta 2016

Projekti in aktivnosti
 • organizacija astronomskih opazovanj
 • priprava dijakov na tekmovanje iz naravoslovja in astronomije
Prosti čas in hobiji
 • kolesarjenje, branje, potovanja

 

Ti je všeč Fizika?

DELI